دریافت بازدید یا سین رایگان برای پست های تلگرام دریافت ممبر یا عضو رایگان برای کانال تلگرام دریافت ممبر یا عضو رایگان برای گروه تلگرام

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع ربات

زبانها:

English, فارسی