با این ربات تلگرامی بسیار ساده و کاربردی می توانید وظایف و کارهای مورد نظر خود را لیست کرده و بعدا به راحتی به آنها دسترسی داشته باشید. بعد از شروع ربات باید از دستور todo/ برای افزودن وظایف جدید استفاده کنید.

توانایی ها:

لیست کردن وظایف و کارها
کاربری آسان

شرح دستورات(Commands):

  • /todo: ایجاد وظیفه جدید
  • /list: لیست کل وظایف
  • /feedback : ارسال پیام به نویسنده ربات
  • /help : راهنما

زبانها:

English