به گفته خود تولید کننده ربات با این ربات شما قادر خواهید بود در تمام چالش ها برنده شوید و از فروش بازدید کسب در آمد کنید ...

توانایی ها:

شرح دستورات(Commands):

  • /start: منوی اصلی ربات

زبانها:

فارسی