با این ربات قادر خواهید بود تمام پروکسی های فعال از جمله پروتکلهای socks4 , socks5 , http را دریافت کنید.

توانایی ها:

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع ربات

زبانها:

English