HideItBot رباتی تلگرامی است که با استفاده از آن می توانید متن های مخفی بنویسید. متن نوشته شده به صورت کادر سیاه یا علامت سوال نوشته می شود و یک دکمه به نام Read زیر هم متن قرار میگیرد که با کلیک(لمس) روی این دکمه متن نمایش داده می شود. برای نوشتن متن مخفی حتما باید اول عبارت hideitbot@ را تایپ و سپس متن را به دنبال آن بنویسید.

توانایی ها:

نوشتن پیام ها به صورت مخفی

شرح دستورات(Commands):

  • /start: دستورالعمل ها

زبانها:

English