به کمک این ربات تلگرام می توانید بر روی وب سایت خود کنترل داشته باشید و هر زمان که مشکلی برای آن پیش آمد اعلان هایی در تلگرام دریافت کنید.

توانایی ها:

نظارت و کنترل بر سایت
ارسال اعلان های هشدار خرابی وب سایت

شرح دستورات(Commands):

  • /list: لیست وب سایت های اضافه شده
  • /add: افزودن وب سایت برای نظارت
  • /remove: حذف وب سایت
  • /help : راهنما

زبانها:

English