با این ربات میتونید به راحتی برای کانال خود ممبر دریافت کنید

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع ربات

زبانها:

فارسی