PercentageBot به عنوان یک ربات معمولی و یا ربات درون خطی قادر به انجام محاسبات درصدی است. با استفاده از دستور help/ می توانید راهنمایی هایی در مورد نحوه وارد کردن داده ها دریافت کنید.

توانایی ها:

محاسبه عملیات ریاضی درصدی مختلف
دقت بالا

شرح دستورات(Commands):

  • /cp: محاسبه درصد
  • /help : راهنمای ارسال پیام

زبانها:

English