ترجمه کلمات و متون به زبان های مختلف دنیا

توانایی ها:

ترجمه کلمات و متون

شرح دستورات(Commands):

  • /tolang : تعیین زبان مقصد برای ترجمه
  • /mylang : تعیین زبان مبدا برای ترجمه
  • /help : راهنما

زبانها:

Italiano, English, Français, Ўзбекча, Türkçe, Español, العربية, Русский, Deutsch, Українська, فارسی, 中文