این ربات تلگرام قادر به درک و انجام محاسبات ریاضی مختلف مانند عملیات چهارگانه ریاضی، پرانتز، جذر و توان، توابع مثلثاتی، قدر مطلق و... است.

توانایی ها:

انجام محاسبات ریاضی مختلف با دقت کامل

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع ربات
  • /help : راهنما

زبانها:

English