به وسیله این ربات میتوانید برای پست های خود در کانالتان لینک های شیشه ای درست کنید. ویا دکمه های پسندیدم (لایک) یا نمی پسندم (دیس لایک) ایجاد کنید. و یا میتوانید برای حذف لینک های که کاربران در گروه قرار می دهند میتوانید از این ربات استفاده کنید و بسیاری موارد دیگه هم هست که تجربه کردنش رو برعهده خودتون میزارم.

توانایی ها:

  • ساخت لینک شیشه ای
  • بررسی اینکه چه کسی پروفایل شما را بازدید میکند
  • ساخت هایپر لینک
  • بینام کردن
  • ضد لینک کردن گروهشرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع کانال

زبانها:

فارسی