با این ربات می تواننید به راحتی از داخل تلگرامتون داخل گوگل سرچ کنید ونیازی به رفتن به سایت و کار های طولانی نداشته باشید

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع کانال

زبانها:

فارسی