اولین و تنها ربات موکاپ ساز شما می توانید به کمک موکاپ، طرح اولیه خود را قبل از چاپ به عنـوان یک فایل گرافیکی در پروژه های طراحی خود استفاده نـمایند

توانایی ها:

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع ربات

زبانها:

فارسی