این ربات از بهترین ربات هایی هست که پست های شما را بازدید میزند و امتیازات رایگانی به شما میدهد. این ربات نسبت به سایر ربات ها سکه رایگان زیادی دارد.

توانایی ها:

  • جمع آوری شکلات یا همان امتیاز
  • ناحیه کاربری ویژه هر شخص
  • خرید و فروش امتیازات از طریق بخش سوپرمارکت
  • پیگیری سفارشاتشرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع کانال

زبانها:

فارسی