مدیریت گروه های تلگرامی تعطیل کردن گروه جلوگیری از ارسال استیکر-ویدئو -تصاویر-لینک و ....

توانایی ها:

شرح دستورات(Commands):

 • /start: شروع ربات
 • /muteall : تعطیل کردن گروه
 • /nophoto: محدودیت ارسال تصویر
 • /novideo: محدودیت ارسال ویدئو
 • /nolink: محدودیت ارسال لینک
 • /nosticker: محدودیت ارسال استیکر
 • /unmuteall: لغو محدودیت کلی
 • /photo: لغو محدودیت ارسال تصاویر
 • /video : لغو محدودیت ارسال ویدئو
 • /link : لغو محدودیت ارسال لینک
 • /sticker: لغو محدودیت ارسال استیکر
 • /invitelink : نمایش لینک عضویت گروه

زبانها:

فارسی