مديريت گروه اعم از خوش امد گويي، حذف لينك ، ارسال اطلاع رسانى هنگام تغيير عكس و اسم گروه، بازى چيستان(آفتابه و...) ، پيشگويى، گام به گام تمامى دروس ، دوستيابى

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع ربات

زبانها:

فارسی