به راحتی هر نوع فایلی رو تغییر نام بده به جز موزیک که اون رو میشه با ربات @plus_emubot عوض کرد

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع ربات

زبانها:

فارسی