🏆 رباتی با محیط آسان تغییرنام فایل های MP3🎖 راهنما:
➊ ابتدا ربات را /start کنید
➋ دکمه(تنظیم موضوع و نام خواننده)لمس کنید
➌ دکمه(تنظیم موضوع)لمس کنید
➍ نام دلخواه خود را بفرستید مثال: 🎵 @ali7k آیدی می تواند موضوع یا نام خواننده باشد
➎ دکمه(تنظیم نام خواننده)رالمس کنید ونام دلخواه را وارد کنید
➏ به منوی اصلی برگردید و دکمه(ادیت موزیک)لمس کنید و آهنگ را ارسال کنید
➐ نیازی به وارد کردن دوباره آیدی نیست و سیو است و فقط نام خواننده آهنگ بعد را وارد کنید
🌟 امتیاز به ما https://t.me/storebot?start=EDIT_Mp3XBOT

توانایی ها:

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع ربات

زبانها:

English, فارسی