با این ربات میتوانید بصورت رایگان در آزمون های روانشناسی معتبر شرکت کنید و از خودتان تست شخصیت بگیرید. که یکی از آزمون های این ربات تست MBTI هستش، تست شخصیت مایرز-بریگز (MBTI) از شناخته شده ترین تست های شخصیت شناسی است. با انجام این آزمون شما متوجه می شوید که درون گرا هستید یا برون گرا، در جمع آوری اطلاعات شهودی هستید یا حسی، شخصیتی احساسی دارید یا منطقی و در سبک هدایت با جهان خارج ادراکی برخورد می کنید یا قضاوتی.

توانایی ها:

برگزاری آزمون روانشناسی و نمایش نتیجه نهایی آزمون به شرکت کننده

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع کانال

زبانها:

فارسی