امکان جستجوی ترانه و متن ترانه های مورعلاقتون

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع ربات

زبانها:

English, Italiano, Português (BR)