بهترین ربات برنامه های هكری💢 1»هك تلگرام 2»برنامه ساخت شماره مجازی 3»برنامه های كاربردی 4»برنامه های هكری  5»فالوئر اینستا 6»ممبر رایگان بر كانال شما 7"هک جیمیل 8"هک گوشی دیگران باsmsشرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع کانال

زبانها:

فارسی