ربات تلگرامی محاسبه اوقات شرعی شهر های کشور بر مبنای محاسبات ژئوفیزیک دانشگاه تهران کارکرد به صورت معمولی و Inline

توانایی ها:

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع ربات

زبانها:

فارسی