اطلاع رسانی قیمت سهم درصورت رسیدن به قیمت مشخص شده توسط شما اطلاع رسانی از اطلاعیه های کدال سهام انتخاب شده

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع کانال

زبانها:

فارسی