بوسیل این ربات ساده به راحتی موسیقی ها رو تغییر نام بده

توانایی ها:

شرح دستورات(Commands):

  • /start: شروع ربات

زبانها:

فارسی