یک ربات تلگرامی مفید برای دارندگان کانال که به آنها اجازه می دهد آماری در مورد اعضای کانال خود دریافت کنند. این ربات به صاحبان کانال اجازه می دهد پیام های فرمت شده را ارسال و پیام های زمانبندی شده در کانال خود ایجاد کنید.

توانایی ها:

نمایش آمار تعداد اعضای کانال بصورت نموداری

شرح دستورات(Commands):

  • /addchanel : افزودن کانال برای آمارگیری
  • /stats : نمایش نمودار تعداد اعضا
  • /feedback : ارسال پیام به نویسنده ربات
  • /rate : امتیاز دادن به ربات
  • /help : راهنما
  • /cancel : لغو کردن فعالیت جاری

زبانها:

English, Русский, Italiano, Deutsch, Español, Português (BR), Українська, Ўзбекча